Tutkimusdatan sisältö ja vaaditut toimenpiteet

Selvitä relevantit tutkimustiedon hyödyntämisen toimintamenettelyt vastaamalla seuraaviin kysymyksiin “Kyllä” tai “Ei”:

1. Käsitteletkö henkilötietoa?
HUOM: Myös pseudonymisoidut tiedot ovat henkilötietoa.

Kyllä

•Laadi tutkimussuunnitelma ja osana sitä aineistonhallintasuunnitelma.

•Huolehdi riittävistä tietosuoja- ja tietoturvatoimenpiteistä ja käytä vain oman organisaatiosi hyväksymiä tietojärjestelmiä.  Noudata oman organisaatiosi tietosuojaohjeita.

•Laadi tietosuojaseloste, jolla informoit tutkittavia henkilötietojen käsittelystä tutkimuksessa. Toimita se tutkittaville samalla kun pyydät heiltä suostumuksen tutkimukseen osallistumiseen, tai jos tutkittavilta ei pyydetä suostumusta, laita tietosuojaseloste organisaatiosi nettisivuille näkyville.

•Tee tarvittaessa henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus, jos myös tutkimuksen yhteistyökumppanit käsittelevät tutkimuksen henkilötietoja.

Ei

•Jos et käsittele tutkimuksessasi henkilötietoja, niin laadi tutkimussuunnitelma ja noudata hyviä tutkimusdatan hallinnan periaatteita.

•Selvitä myös, liittyykö tutkimusdataan sopimuksia, jotka voivat rajoittaa datan käyttöä. Jos liittyy, noudata sopimuksia.

2. Pitääkö sinun laatia vaikutustenarviointi?

Kyllä

•Laadi vaikutusten arviointi (DPIA), jos edellytykset DPIAn laatimiselle täyttyvät.

Ei

•Katso seuraava kysymys

3. Pyydätkö tutkittavalta suostumuksen tutkimukseen osallistumiseen?

Kyllä

•Jos tutkittavalta pyydetään suostumus tutkimukseen osallistumiseen, noudata suostumuksen pyytämistä koskevia eettisiä ohjeita (lääketieteellisen  tutkimuksen kohdalla Tukijan ohjeita ja ei-lääketieteellisen tutkimuksen kohdalla TENK:n ohjeita).

•Laadi myös tiedote tutkimuksesta. Anna tutkittavalle samalla kertaa suostumus, tiedote ja tietosuojaseloste.

Ei

•Tutkittavan suostumusta ei pyydetä, jos kyseessä on esim.  rekisteritutkimus, jossa tiedot saadaan muualta kuin tutkittavalta itseltään.

•Katso seuraava kysymys

3. Onko tutkimuksen tarkoituksena lisätä tietoa terveydestä, sairauksien syistä, oireista, diagnostiikasta, hoidosta, ehkäisystä tai tautien olemuksesta yleensä JA puututaanko tutkimuksessa tutkittavan koskemattomuuteen?

Kyllä

•Kyseessä on lääketieteellinen tutkimus, johon soveltuu laki lääketieteellisestä tutkimuksesta.

•Hae tutkimuseettistä ennakkoarviointia alueelliselta lääketieteelliseltä tutkimuseettiseltä toimikunnalta (toimivat hyvinvointialueiden / entisten sairaanhoitopiirien yhteydessä).

•Hae tutkimuslupa asiaankuuluvalta hyvinvointialueelta (ent. sairaanhoitopiiri).

Ei

•Katso seuraava kysymys

4. Jos kyseessä ei ole lääketieteellinen tutkimus, tarvitsetko ihmistieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan ennakkoarvioinnin?

Kyllä

•Laadi lausuntopyyntö yliopistosi tutkimuseettiselle toimikunnalle, mikäli jokin lausuntopyynnön hakemisen edellytyksistä täyttyy, tai mikäli rahoittaja tai julkaisija edellyttää eettistä ennakkoarviota.

Ei

•Katso seuraava kysymys

5. Käsitteletkö toisiokäyttölain alaisia sosiaali- ja terveysalan rekisteritietoja?

Kyllä

•Hae tietolupaa Findatalta tai tarvittaessa suoraan muulta toisiolain mukaiselta rekisterinpitäjältä. (Katso Findatan hakemusapurista, mille rekisterinpitäjälle sinun tulee tehdä hakemus.)

Ei

•Katso seuraava kysymys

 6. Käsitteletkö aiemmassa, tutkittavan suostumukseen perustuneessa tutkimuksessa kerättyä henkilötietoaineistoa  jatkotutkimustarkoituksessa?
(Huom. Jos kyseessä on tutkimusjulkaisuun sisältyvä julkisesti saatavilla oleva aineisto, aineistoa voi käyttää, kuitenkin huomioiden julkaisussa käytölle mahdollisesti julkaisussa asetetut ehdot.)

Kyllä

•Selvitä, mikä on oman organisaatiosi tulkinta henkilötietojen jatkokäyttömahdollisuuksista. Saatat tarvita uuden osallistumissuostumuksen tutkittavilta jatkokäyttöä varten.

•Arvioitaessa, onko jatkokäyttö ilman uutta osallistumissuostumusta mahdollista, tulisi huomioida ainakin seuraavat asiat: tutkittavan antama alkuperäinen suostumus ja hänelle tutkimuksesta alun perin annettu muu informaatio, jatkokäytön luonne ja laajuus, mahdollinen tutkimuslupa ja/tai eettisen toimikunnan lausunto sekä mahdolliset aineistoa mahdollisesti koskevat sopimukset. Arvioi jatkokäytön eettisyyttä kokonaisuutena ja tutkittavan näkökulmasta.

•Jos henkilötietoja päädytään jatkokäyttämään ilman uuden osallistumissuostumuksen pyytämistä tutkittavilta, informoi tutkittavaa jatkokäytöstä, jos se on mahdollista. Lähetä tutkittavalle jatkotutkimusta koskeva tiedote ja tietosuojaseloste.

Ei

•Tarkista vielä lista, jotta mitään oleellista ei jäänyt huomaamatta