Milloin (ei-lääketieteellinen) tutkimuksesi tarvitsee eettisen ennakkoarvioinnin?

Ihmistieteellinen tutkimuksesi tarvitsee eettisen ennakkoarvioinnin jos yksikin seuraavista toteutuu:

1.Tutkimukseen osallistumisessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta

2.Tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen

3.Tutkimus kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, jonka perusteella huoltajalla olisi mahdollisuus kieltää lasta osallistumasta tutkimukseen

4.Tutkimuksessa tutkittavalle esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä

5.Tutkimuksessa on riski aiheuttaa tutkittavalle tai heidän läheisilleen normaalin arkielämän rajat ylittävää henkistä haittaa

6.Tutkimuksen toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville tai tutkijalle tai heidän läheisilleen

Lisäksi tutkimuksen rahoittaja tai tutkimustulosten julkaisija saattaa edellyttää eettistä ennakkoarviointia.
Lisätietoja saat, kun luet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistuksen (s. 16-17, linkki alla):
https://tenk.fi/sites/default/files/2021-01/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2020.pdf